"...Ta về với Phật,
Phật về với ta
Phật mô, Mô Phật nào ai biết,
Nghĩa ý thâm sâu rõ nhiệm màu..."

                                                                                        Cường Căn Không, 9/2016.