"TA LÀ TẠO HÓA, TẠO HÓA LÀ TA!
TẠO HÓA VÀ TA LÀ MỘT VÀ TẠO HÓA VÀ TA CŨNG LÀ HAI.
TA HÒA VỚI TẠO HÓA VÀ NGƯỢC LẠI
HOÀ NHẬP
THIỀN ĐỊNH LÀ ĐANG HÒA NHẬP TẠO HÓA

TRONG TA CÓ TẠO HÓA, TRONG TẠO HÓA CÓ TA. TUY HAI MÀ LÀ MỘT THÌ CÒN GÌ ĐỂ KHÔNG HỢP NHẤT.
ĐÃ HỢP NHẤT THÌ KHÔNG TA CŨNG KHÔNG TẠO HÓA"

 

                                    Trích lời Sư Phụ Trần Thanh Nghị