"Ta sống Trụ Thần để kiểm soát và xoay chuyển cảm xúc nhằm sống sát sườn và làm chủ thân tâm! Tránh bị sống vô thức sẽ làm thân tâm ta tán loạn, không hợp nhất đưa đến không chạm được cái sống thật và cái chết luân hồi! Trụ thần giúp ta tỉnh thức rất cao để ngăn cản hoặc duy trì những hành động, ý nghĩ liền kề nhau từng sát na! Khi công tắc trụ thần được bật lên tự khắc khối thống nhất thân tâm sẽ xử lý gia giảm mỗi tình tiết trở nên hợp lý nhất! Không làm cho ta tập trung việc này mà làm hỏng việc kia! Đó là sự nhiệm màu của trụ thần đem ta hoà với tạo hoá thì tạo hoá có cách xử lý của nó." 
                                                                                                                                                                 Trích lời Sư Phụ Trần Thanh Nghị

Caption hay từ HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI
 
Hành giả Núi Tổ quán thấy Si Tham Sân:
 
KHÔNG SI CÁC VIỆC ÁC
KHÔNG THAM CÁC VIỆC THIỆN
SÂN KHÔNG CÓ HIỂN HIỆN
TỰ TÁNH ẮT HÓA THÀNH!
PHẬT MÔ!"


Sư Phụ TRẦN THANH NGHỊ